Responsive image

Danh sách cuộc thi

Tìm hiểu công tác cải cách hành chính

Thời gian làm bài: 10 phút
 Điều kiện tham gia: Tất cả thí sinh
Nhóm: Cải cách chành chính 2023
Bắt đầu: 00:00:00 20/08/2023
Kết thúc: 23:59:59 10/09/2024
Thi tối đa: Không giới hạn